Skip to main content

Full text of "Mbukushu Genesis Translation"

See other formats


YITORORA YOKUTANGA YOGHUNDAMBO GHOGHUKURU 

MUTHIMBUKUSHU 
MAVAREKERO Thitongonona thoyumba yokaye 

IApa gha varekire Nyambi kumba kaye noyinu yoyiheya 
yomudiwiru, kaye mbadi ka kara nothumbi endi thirama. 

2 Makokore gha fikire makuruviya ghomatanavu, keho Mupepo 
waNyambi wa nyungire pawiru peghuru dhomeyu, thika 
dingundunga. 

3 Nyambi gho gha raghurire eshi: "Thi kare thishe!" . . . Gho 
tha karire thishe. "^Gho gha kengire eshi thishe ne thiwa. Gho gha 
yakunuthire thishe kumakokore; ^ho tire gha thishe eshi Diyuwa', 
no makokore eshi 'Ghuthiku'. Runguro rwa pitire, no mathikuthiku 
gho gheyire . . . di ya ne dya karire diyuwa dyokutanga. 

6 Nyambi gho gha raghurire eshi, "Kukare mughumbo 
ghoghukuru gho kuyakunutha meyu, eshi nanyi gha kukare 

1 MAVAREKERO 1 

mumango mawadi gho." ^ Kemo gho gha tendire Nyambi 
mughumbo ghoghu gha yakunuthire meyu kushi dhagho kumeyu 
pawiru dhagho. Keho ne gha thi tendire po. ^Keho ho gha tire 
mughumbo ghoghukuru eshi Diwiru'. Ghoru ne rwa karire runguro 
no mathikuthiku. . . di ya ne dya karire diyuwa dyoghuwadi. 
9 Nyambi gho gha raghurire eshi, "Meyu gho kushi dhodiwiru gha 
kare mudyango dyofotji, di tjimbuke ditunga dyodikukutu ha di 
mone." Keho ne gha thi tendire po. ^^Gho gha tire ditunga eshi 
'Kaye'; keho meyu gho gha karire mudyango dyofotji gho gha gha 
tire 'Makuruviya'. Gho gha kengire eshi yi ne yiwa. ^^ Keho gho 
gha rawerire eshi, "Kaye ka hoke yitapeka yorudhi roruheya; yo 
kukuritha nona no yo kwima mbuyo" - keho ne gha thi tendire 
po. i2Kenge yo ditunga gho dya hokire yitapeka yorudhi roruheya, 
yo kukuritha nona no kwima mbuyo. Gho gha kengire Nyambi 
eshi yi ne yiwa. ^^Qhoru ne rwa karire runguro no mathikuthiku 
. . . di ya ne dya karire diyuwa dyoghuhatu. 

14 Nyambi gho gha rawerire eshi, "Gha kare mashani kudiwiru 
ghokuyakunutha mutenya no ghuthiku, yi kare yidimukitho 
yokuneghedha yivaka no mayuwa nomyaka. 

15 Thighe yi kare minyenge ghopamughumbo ghodiwiru 
ghokumeneka kaye" . . . keho ne gha thi tendire po. ^^ Kenge yo 
gho ghombire Nyambi minyenge dhodhikuru dhiwadi, diyuwa eshi 
di raghure mutenya, keho kaghonda eshi ka raghure ghuthiku; 
gho ghombire karo nungwedhi. 

17 Gho gha pakire minyenge mudiwiru eshi dhi munekere 
muditunga, i^no kuraghura diyuwa no ghuthiku, no kuyakunutha 
mutenya no makokore. Gho ghai kengire eshi yi ne yiwa. ^^ Ghoru 
ne rwa karire runguro no mathikuthiku . . . di ya ne dya karire 
diyuwa dyoghune. 

20 Nyambi gho gha raghurire eshi, "Meyu gha nyakite noyinu 
yoyiyumi yorudhi rorwingi, yinyunyi yi tuke pawiru dhokaye 
mudiwiru." 21 Keho gho ghombire Nyambi makongoro ghomakuru 
ghodikuruviya, nothumbi thimwe nothimwe thokuyendaghura MAVAREKERO 1 

mumeyu, gha yi nyanganyithire thikuma, murudhi rwayo, 
nothinyunyi thimwe nothimwe, murudhi rwayo. Gho gha kengire 
Nyambi eshi yi ne yiwa. 22 Munyima gho gha yi kandadhekire 
nothiraghura thi, "Yinu yoyiyumi yi vure mumeyu no kuyarayara mu 
makuruviya, keho yinyunyi yi vure muwingi wayo." ^sQhoru ne rwa 
karire runguro no mathikuthiku . . . di ya ne dya karire diyuwa 
dyoghukwoko. 

24 Nyambi gho gha raghurire eshi, "Ditunga di yarithe yoyiyumi 
mumarudhi ghayo: Ngombe no yokukokawa no yiyama yomuthitu 
yoyikuru noyoyimbiru" . . . keho ne gha thi tendire po. 25 Munyima 
gho ghombire Nyambi yiyama yomuthitu, no ngombe, no 
yokukokawa yoyiheya, kehe thi ku rudhi rwatho; keho gha kengire 
eshi yi ne yiwa. 

26 Nyambi gho gha ningire eshi, "Tumbe hanu kunungu dhetu 
nokuthishwi thetu. Awa ha kuraghura thi tho mumakuruviya, no 
yinyungi yomudiwiru, no yimuna yopakaye, no kaye kokahe, no 
ghurondodhi ghoghuhe noyokukokawa ghokukokawa pakaye." 
27 Keho gho ghombire Nyambi hanu kunungu dhendi; kunungu 
dhendi gho gha ghobire. Gho wombire mukafumu nomukadhi, 
28 gho gha wa figherire nothiraghura thi, "Mu shamuruke hana 
hohengi, wangu hanahoka wenu ha kutunge pakaye kokahe, gho 
wa ku wa ghombapithe kushi dhoveta dhawo. Awa ha kuraghura 
nothi, no yinyunyi, no yiyama yomuthitu yoyiheya/' 29fsjyambi gho 
gha ningire karo eshi, "Kupa na kumupa yitapeka yoyiheya yo 
kukuritha nona kehe ku pakaye, no kehe thitondo tho kwima mbuyo 
no tho kureta mbuto; ^okeho kupa na kupa yitapeka yi kare yidya 
kuyiyama yomuthitu, nokuyinyunyi yoyiheya yokuwiru, nokuyiyama 
yoyiheya yo kukokawa pakaye, no ku kehe thumbi thothiyumi" . . . 
Keho ne gha thi tendire po. 

31 Gho gha kengire Nyambi yinu yoyiheya ghoyi ghombire, keho 
ya karire yiwa thikuma. Ghoru ne rwa karire runguro no 
mathikuthiku . . . di ya ne dya karire diyuwa dyoghukwoko 
nodyofotji. MAVAREKERO 2 

2Kemo dyo ya pwire kuvareka, yinu yoyihe yopakaye 
noyomudiwiru. ^Mudiyuwa dyoghukwoko no ghuwadi, Nyambi 
gha manithire ghoyi gha tendire, keho mudiyuwa di gha 
turumuthire. 

3 Gho gha kandadhekire diyuwa dyoghukwoko no ghuwadi no 
gha di pongorire di kare diyuwa dyo kudhirera, yoyishi mudiyuwa di 
gha turumuthire apa gha manithire yirughana yendi. 

4 Ghoyi ne yithimwetwedha yoyitenda yodiwiru nokaye, opa gha 
yumbire. Dipya dyoEdena 

Apa gha tendire Nyambi Fumu kaye noyinu yoyiheya 
yomudiwiru, ^mbadi kwa karire yitapeka muditunga no mbadiko 
mbuto dhi dha menine. Yoyishi Nyambi mbadi gha tumine mvura 
mukaye, karo noyofotji temba yu gha dimine mukaye. 

6 Keho kokushwagha wiyu mumuve no wa yurithire muve 
ghoghuheya. ^ Keho gho ghombire Nyambi Fumu mukafumu no 
rukungu romuve, keho gho ghamu hethererire munu ghomoyo 
mumayuru ghendi. Keho gho gha varekire kupara murume. 

8 Gho gha kunine Nyambi Fumu dipya muEdena, kudiva; keho 
gho gha pakire ko murume oyu ghombire. ^Gho gha kurithire 
yitondo yorudhi roruheya yo ya karire ghuwa gho yemine mbuyo 
dhodhiwa. Pakatji kodipya gha kunine po thitondo thomoyo, keho 
thitondo thi tha kudimuka ghuwa no ghuyi. ^^ Rware rwa shwaghire 
muEdena no rwa poposherire mudipya; murware ru mwa tundire 
mumarware mane. 

11 Dina dyorware romutango ne Pisoni; rwa poposha 
kudhinguruka ditunga dyaHafila. 12 Edi ne dyango di ha wanine 
mangondo ghomawa thikuma, mwa kara karo thiwe thothiwa, no 
mwa kara mawe ghomakihu ghondhiro. 

13 Dina dyorware roghuwadi ne Gihoni; rwa poposha MAVAREKERO 2 

kudhinguruka ditunga dyaKusi. ^^Rware roghuhatu ne Tikirisi, ro 
rwa poposha kumuvero ghoAsiriya. Rware roghune ne Efrati. 

15 Keho gho gha shimbire Nyambi Fumu murume gho gha mu 
pakire murume mudipya dyaEdena gha di dime no gha di kunge. 
16 Gho gha tongwerire murume eshi, "Wa kona kudya yima yo kehe 
thi thitondo mudipya, 

17 shimengwa thitondo thokudimukitha ghuwa no ghuyi. Ngeshi 
ghu tende, nanyi ghu fe." 

18 Nyambi Fumu gho gha ningire eshi, "Mbadi ghuhunga 
murume kukara pithendi. Nanyi ni mu yake ni mu tendere muhakwa 
wendi." 

19 Kemo dyo ghombire Nyambi yiyama yoyiheya yomuve 
yomumuthitu no yinyunyi yoyiheya yokuwiru. Gho gha yi twarire 
kwamurume gha yi te mena; ene dina di gha tire murume 
kuthiyama kudyama dya karire dina dyatho. 20 Kenge yo murume 
gho gha tire yiyama yoyiheya yodighumbo no yinyunyi yoyiheya, no 
yiyama yoyiheya yomumuthitu; keho mbadi kwa karire mushere 
ghokuyerana kumuyaka. 

21 Munyima Fumu Nyambi gha rarithire murume turo totukuru; 
keho Oku shime gha rarera, ko kumushwaghitha kapatji kofotji no 
gha mu nungire yirama yendi-kwamukamadi. ^sQho ghombire MAVAREKERO 3 

mukadhi mukapatji gha ka gha shimbire mwamurume keho gho gha 
mu twarire kukwendi. 

23 Ene murume gho gha ningire eshi: 

"Paghuhura, ghuno oyu ne yofotji ghorudhi rwange . . . 

Thishokora ghothi tha shwaghire muthishokora thange, no nyama 

munyama dhange. 

Dina dyendi ne 'mukadhi' yoyishi gha shwaghire mwamurume." 
24 Eyi ne yo ghana thigheranga, murume wihe nanyina, gha kare 
namukamadi, yoyishi ha kara hakathipo thofotji. 

25 No mughuheya wawo ha karire thiheha, no ha pirire honyi. Ghuthururu wamunu 

3Thiyoka tha karire ghuringiringi kupita kehe thino thivareka 
thomumuthitu thi gha varekire Fumu Nyambi. ^jhiyoka tho 
thepurire mukadhi eshi, "Nyambi gha mu tongwerire shemwa eshi 
mwa kona kudya yima yokehe thino thitondo thomudipya ndi?" 
Mukadhi gho gha huthire thiyoka eshi, "Twa kona kudya yima yo 
kehe thino thitondo thomudipya, ^shimengwa thitondo thopakatji 
kodipya. Nyambi gha ningire eshi mbadi twa roghera kudya yima 
yokuthitondo thiya thopakatji kodipya, endi ngambi kuthikwata 
thitondo thi; ngo tu fe." ^ Thiyoka gho tha huthire eshi, "Ngambi 
kuthidya mbadi mbo mua. ^Eyi gha thi shingekerire Nyambi, yoyishi 
gha dimukire eshi oku muna di ko nanyi gha kuyandhuruke meho 
ghenu, keho ngeshi kuthidya, gho mwa ku kare thika Nyambi, 
ghokudimuka ghuwa no ghuyi, ghoghuhe." 

6 Munyima gho gha monine mukadhi eshi thitondo thi ne thiwa 
kuthidya, gho gha thi rumberire mumeho ghendi; yashemwa 
thitondo thi ne tho thirumbera thamunu thokumuwanitha maghano. 
Ko kutumbura mbuyo dhatho gha dye no gha tapire kwakatughuru 
wendi naye gha dire. 

7 Popo gho ha dimukire, eshi thiheha ha tu di ko kutumbura MAVAREKERO 3 

kwawo mahako ghoghukuyu ha vate. ^ Runguro gho ha yuvire 
shwaghadhi dhaFumu Nyambi muruvedhe romupepo ghorunguro 
Oku ghana kuyendaghura mudip ya gho hondire kughutho waFumu 
Nyambi mukatji koyitondo yodipya. 

9 Keho Fumu Nyambi ghethire murume eshi, "Kupi ghudi?" 

10 Murume gho gha huthire eshi, "Nina ku yuvu ghuna 
kuyendaghura mudipya; ho na yapa nunde, yoyishi thiheha na 
kara." 

11 Nyambi gha mwipurire eshi, "Yidye ghana kutongwera eshi 
thiheha ghu di? Ghuna di yima ghoyi ha ku dhireka eshi wa yi dya 
ndi?" 

12 Murume gho gha huthire eshi, "Mukadhi, yu wa ni pire yira 
muhakwa, yo ghana ni pa mbuyo dhi, keho gho nina di." 

13 Nyambi gho ghepurire mukadhi eshi, "Nye ghuna tendi?" Gho 
gha huthire eshi, "Thiyoka thina ni hongaghura eshi ni dhi dye." Nyambi ghanaku watetera ndhango 

14 Fumu Nyambi gho gha ningire kuthiyoka eshi, "Yoyi ghuna 
tendi thinu thi, ghuna kuwana thikuto kupiterera yimuna yoyiheya 
no yiyama yoyiheya yomumuthitu. Kutunda pano hanyi wa kukawe 
nodira dyoye, keho rukungu ro rwa kukara yidya yoye." ^^fsjowe 
nomukadhi mbo muna kudhimbi mwaheya; mbo na paka ghukore 
pakatji koye namukamadi, nawanahoka woye no hendi. Awo mbana 
djatandjata mutwi ghoye, owe ne mbo ghuna yakawera mathithina 
ghawo." 

16 Nyambi gho gha ningire kwamukadhi eshi, "Mbo ghuna wana 
ghukukutu paghuremu ghoye, mbo ghuna shamuruka hana notjitju, 
no mbo ghuna ruru mundambo woye, aye ne mbo ghana 
kuraghura." 

17 Nyambi gho gha ningire kwaAdami: "Yoyi ghuna kutegherera 
kudiywi dyamukamadi ghoye, no ghuna di kuthitondo ethi na MAVAREKERO 4 

kudhirekire eshi wa thi dya, pamurandu ghoye po kana pwera 
kukuta kaye. Mbo ghuna di yoyiheya no maghukukutu nomoyo 
ghoghuhe. ^^ Mbo ghuna kuhokithera makona noshosho, no mbo 
ghuna di mbuyo thomumuthitu. i^Mbo ghuna di yidya nodiyuywa 
dyomurupara roye, kate mbo hukere kurukungu ku wa tundire. 
Yoyishi owe ne ghorukungu, no mbo ghuna hukera karo 
kurukungu." 

20 Murume gha tire munuwendi dina eshi Eva, yoyishi aye nyina 
wawayumi wawahe. 21 Fumu Nyambi gha wa vatekire yikumba 
murume namunu wendi. HaAdami naEva kuna kuwatjidha muDipya 

22 Ko kuninga Fumu Nyambi eshi, "Dyarero ghana kara munu yu 
yira yatwe, yoyi mukudimuka ghuwa no ghuyi. Yodiyo mbadi gha 
kona kughonyonona karo dyoko dyendi eshi gha kokore mbuyo 
dhokuthitondo thomoyo no gha dye no kupara kuroruheya." 23 ko 
kumutjidha Fumu Nyambi mudipya dyaEdena, gha ka dime muve 
ghu gha shwaghire mumwagho. Kemo dyo gha tjidherire Nyambi 
hanu, kudiva dhodipya dyaEdena, no gha pakire hakerubimu awa ha 
karire nomamende ghomaretha ghomudiro, ku kukunga dikorogho 
dyothitondo thomoyo. MBUKUSHU 
© BIBLE SOCIETY OF SOUTH AFRICA 1983 
© MBUNGA DHOBAYIBILI DHAAFRIKA-GHUCUMA 1983 
Printed by Cape & Transvaal Printers 
Type 1 1 pt Megaron Medium 
Mbukushu — 680P — V2M — BSSA — 1983 
ISBN 7982 0510 5